Strong Australia Gladstone – Port of Gladstone – Thursday, 26 July 2018